ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Eshop těsnění a těsnících prvků - K servis - Martin Kracík
Eshop

MARTIN KRACÍK ml.,

výroba těsnění

obchodně technologický zástupce

+420 774 413 042

 VERONIKA KRACÍKOVÁ,

sekretářka

ověření dostupnosti

+420 774 420 416

 

STÍRACÍ KROUŽKY
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
SA - 0,8 -40 ÷ +100 PUR
SAF - 0,8 -40 ÷ +100 PUR
SAG - 0,8 -40 ÷ +100 PUR
SAB - 0,8 -40 ÷ +100 PUR
SAF/GM - 0,8 -40 ÷ +100 PUR + METAL
SMI - 2,0 -30 ÷ +100 NBR + METAL
SMA - 2,0 -30 ÷ +100 NBR + METAL
SAP - 4,0 -40 ÷ +140 -

PÍSTNICOVÉ TĚSNĚNÍ
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
SD 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR
SDA 500 0,5 -40 ÷ +100 PUR + POM
SHT 500 0,5 (<100°C)
1,0 (<80°C)
-30 ÷ +100 TPE + NBR

PÍSTNICOVÉ TĚSNĚNÍ S ASYMETRICKÝMI BŘITY
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
A 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR
AD 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
KD 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR
KDA 500 0,5 -40 ÷ +100 PUR + POM
KPD 400 0,5 -30 ÷ +100 PUR + NBR
KGD 400 0,5 -40 ÷ +100 NBR + POM + TPE
KHT 500 0,5 (<100°C)
1,0 (<80°C)
-30 ÷ +100 TPE + NBR

UNIVERZÁLNÍ TĚSNĚNÍ
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
UP 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR
UPN 400 0,5 -40 ÷ +100 PUR + NBR

OSTATNÍ
TYP   P (bar) V (m/s) T (°C) Mat.
OR * * -30 ÷ +100
-30 ÷ +200
NBR, FPM
MRB - 5 -50 ÷ +200 PTFE + bronz
KPR 400 0,5 -30 ÷ +100 PUR, NBR

 

KATALOG SHOP CZ

 

Všeobecné smluvní obchodní podmínky

Část 1.

Všeobecná ustanovení

Níže uvedené prodejní podmínky rozšiřují základní ustanovení kupní smlouvy a  jsou její nedílnou součástí. Jejich platnost je dána v plném rozsahu.
Podklady pro uzavření kupní smlouvy, jako výkresy, technické parametry, předložené kupujícím, jsou pro prodávajícího závazné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Všechn ujednání, ať ústní nebo písemná, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběm smluvními stranami, se stávají nezávaznými, pokud nebyl zahrnut do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s všeobecnými podmínkami.
Práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy a jejich všeobecných podmínek nejsou smluvní strany oprávněny převádět na třetí osoby.
Pokud jedna ze smluvních stran nesplní závazek vyplývající pro ni z kupní smlouvy, je oprávněna protistrana trvat na jeho plnění.
Vlastnická práva k předmětu smlouvy nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Cena a platební podmínky

Dohoda o ceně smluvního zboží je považována za základní podmínku,  bez jejího ujednání či způsobu jejího dodatečného určení je kupní smlouva neplatná. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou bez DPH.
Pokud není smlouvou stanoveno jinak, kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě.
Pokud není smlouvou stanoveno jinak, prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu obsahující kupní cenu v době, kdy je smluvní zboží dodáno a převzato.
Splatnost faktury se sjednává standardně na 14 dnů od dodání zboží, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a  to formou bankovního převodu z účtů smluvních stran, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušných finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.
V  případě prodlení kupujícího s placením smluvní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení z období ode dne splatnosti dlužné částky do dne jejího uhrazení ve výši 0,05% z této částky za každý den prodlení.
V  případě, že je kupující v prodlení s placením, zůstává předmět plnění ve vlastnictví prodávajícího až do uhrazení kupní ceny.

Dodací podmínky

Termín dodání uvedený v kupní smlouvě platí jako termín závazný.
Nedodrží-li prodávající termín dodání, je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy dodávkou sjednaného zboží tak, že toto zboží předá kupujícímu za stanovených podmínek, řádně je označí, zabalí a  uvědomí o tom kupujícího.
V  případě, že je zboží připraveno k expedici ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad zboží a vyskladnit do jeho skladu, a to do 7 dnů od vyrozumění o vyskladnění zboží.
Jestliže je zboží připraveno k expedici, prodávající písemně vyrozumí o tom kupujícího a vyzve ho k odebrání zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

Okolnosti vylučující odpovědnost z prodlení s dodáním zboží

V  případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající povinen o těchto skutečnostech informovat kupujícího a vzájemnou dohodou řešit důsledky z toho vyplývající.

Reklamace

Smluvní zboží má vady, jestliže nebude dodáno v množství, jakosti provedení stanoveném kupní smlouvou a nebude vykazovat parametry dané technickou specifikací.
Kupující je povinen neprodleně zboží po jeho převzetí prohlédnout, případně podat zprávu o zjištěných vadách, tzn. zboží reklamovat.
Prodávající je povinen poskytnout na smluvní zboží záruku, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba plynout ode dne dodání a  převzetí smluvního zboží.
Pokud jde o vady, na které se záruka nevztahuje, platí plně ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady.
Záruka prodávajícího zaniká, pokud kupující sám provádí nebo nechá provádět třetí osobou bez vědomí a svolení prodávajícího během záruční doby opravy, nebo došlo k  porušení provozně montážních předpisů prodávajícího.
Záruční doba je 12 měsíců. Delší záruční doba může být stanoven písemnou dohodou obou stran.

 

Část 2.

Příjem objednávek

telefonicky
faxem
e-mailem
poštou

Ceny
řídí se platnými ceníky nebo dle nabídky na základě poptávkového řízení

Slevy
Poskytujeme tyto slevy:

 • množstevní (bez ohledu na obrat)
 • obratové (v případě uzavření rámcové smlouvy)
 • věrnostní (lze poskytnout na základě dlouhodobé spolupráce)

Dodací lhůty

zboží je na skladě … 24 hodin
zboží je na skladě u našich dodavatelů …  1 – 2 týdny
zboží je zadáno do výroby … 2 – 5 dnů
zboží je zadáno do výroby u našich dodavatelů … 3 – 8 týdnů

Dodávky zboží

 • poštou bez dobírky (Profi balík – 24 hodin)
 • poštou s dobírkou (Profi balík – 24 hodin)
 • osobní odběr

Místo plnění

 • sídlo odběratele
 • sklad odběratele (pokud je jinde než sídlo)
 • sídlo dodavatele
 • místo dle dohody

Náklady na dopravu hradí :

 • odběratel - standardně
 • dodavatel - u zákazníka se smluvními podmínkami

Platební podmínky

 • PP – převodním příkazem se splatností 14, 21, 30 a 45 dnů
 • Hotovost
 • Dobírka
 • Záloha 100 %
 • Zápočet (po dohodě)
 • Kombinace všech bodů (po dohodě)


V  případě nedodržení splatnosti účtujeme penále ve výši 0,05% z neuhrazené částky z každý den prodlení.